Vi arbetar utifrån barnets behov i centrum, BBIC. Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn.

6679

Då utredning inte omgående inleds ska förhandsbedömningen utmynna i ett beslut om att inleda utredning alternativt inte inleda utredning (11 kap. 1 och 2 §§ SoL). Beslutet ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan har kommit in (11 kap. 1a andra stycket SoL) .

Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Bbic utredning

  1. M bilar orebro
  2. Rullstolsburna diskriminering
  3. Ansökan uppehållstillstånd för bosättning i sverige
  4. Fjodor dostojevskijs sätt att skriva
  5. Glömt betala mobilräkning
  6. Skatteverket folkbokföring student
  7. Words that end with t
  8. Juvenalis dilemma
  9. Apotea lulea
  10. Olika bettavvikelser

Utredningstiden är på 12 veckor och utförs genom observationer, utredande samtal med föräldrar och barn samt implementering av färdigheter och utvärdering av dessa. En utredning hos socialtjänsten går ut på att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd. En socialsekreterare pratar med barnet, föräldrarna till barnet och vid behov även andra personer för att få en bild av barnets livssituation. Vid utredning används ett verksamhetssystem som heter Barns behov i centrum (BBIC). I utredningen är barnet/ungdomen i centrum och barnets bästa är avgörande. Utredningen är till för att göra en kartläggning av barnets/ungdomens situation för att kunna göra en bedömning om vilka insatser som eventuellt kan behövas.

Diskuteras ”barnets bästa”? Är barn  av IDAM GRAN — BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och. BBIC triangeln visar barnets behov.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag.

Vid behov inhämtar vi information från referenter som skolor, förskolor och privatpersoner. Vi åtar oss  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.

Bbic utredning

BBIC är inte ett stöd för att utreda, genomföra och följa upp utifrån LSS. IBIC kan användas för att beskriva behov, mål och resurser i den 

Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få  Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC.

Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för Barnets behov i centrum.
Career employment training

Bbic utredning

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren.

De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall.
Basinkomst tyskland

Bbic utredning

Våra barnavårdsutredningar följer socialtstyrelsens riktlinjer och utgår från BBIC, barnets behov i centrum. Anna Henriksson Heidari.

4 maj 2020 Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller  utredning, beslut om insats och till uppföljning och utvärdering, behöver arbetet utvecklas och barnets ställning stärkas. Där har BBIC visat sig kunna erbjuda en   Utredning.


Spara i fonder seb

bbic I BBIC lyfter man följande tre områden som anses vara av extra vikt att undersöka då man gör en utredning: barnets utveckling, föräldrarnas förmåga s amt familj och miljö . De olika områdena beskrivs med hjälp av olika underkategorier, vid exempelvis området barnets utveckling är underkategorierna: hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.

Skyddsutredning Vi erbjuder Ej utredning Inkommen anmälan/skrivelse rörande föranleder ej att utredning inleds. Utredning läggs ned Inledd utredning rörande läggs ned då förutsättningar för åtgärd från socialnämndens/sociala distriktsnämndens sida ej föreligger. Beslut att ej vidtaga åtgärd Verkställd utredning har visat att behov av stödåtgärder föreligger. av en BBIC (barns behov i centrum) utredning.